Skip to content

USAS.NO – Utleie av måleinstrumenter

Hjem Utleievilkår
Utleievilkår for Usas.no
LEIETID
1. Leietiden regnes i dager. Som første leiedag regnes dagen for utlevering eller forsendelse. Dagen enhetene er tilbake i våre lokaler regnes som siste leiedag. Det betales leie for alle dager, også lørdager/søndager, helligdager, offentlige fridager, mv.
 
KOSTNADER
2. Kostnadene for leietaker er inndelt i:
Leiekostnader (se egen prisoppgave som oppdateres jevnlig):
a) Dagleie
b) Tillegg for hasteekspedisjoner
c) Forsikring (se pkt. 14)
Andre kostnader (belastes etter regning):
d) Forbruksmateriell
e) Diverse kostnader (arbeidstid, reiseutgifter, mv.)
f) Dokumentert kalibrering - ønsket av leietaker (se pkt. 11)
g) Kopi av kalibreringsbevis
h) Spesiell pakking pga. særskilte forhold (se pkt. 16)
i) Spedisjons- og fraktkostnader
 
BESTILLING
3. Bestilling kan gjøres muntlig, men skal bekreftes pr. telefaks eller E-mail. Vi sender ordrebekreftelse pr E-mail til leietaker. Andre betingelser gjelder kun unntaksvis.
4. Eventuell senere komplettering av bestillingen tilføyes av oss på kopien.
5. ORDREBEKREFTELSE, utfylt i samsvar med gjeldende utleievilkår, er kontraktsmessig bindende for leietaker. Hvis ORDREBEKREFTELSE ikke stemmer med bestillingen, må leietaker varsle oss omgående. Det samme gjelder dersom den mottatte forsendelse ikke stemmer med det som er angitt i ORDREBEKREFTELSE.
6. Hvis det ikke er gitt spesielle instrukser fra leietaker, vil vi sende de bestilte enheter på Avtalt første leiedag (se pkt. pkt. 1), med det etter vårt skjønn best egnede transportmiddel.
 
TIDSPUNKT FOR TILBAKELEVERING
7. Normalt er det ingen begrensning i leietiden. En antatt returdato bør imidlertid angis i bestilling.
8. Skulle situasjonen kreve det, f.eks. fordi den etterfølgende leietaker trenger en fast leveringsdato, vil vi gjøre bruk av en ufravikelig returdato. Denne angis i ORDREBEKREFTELSE Definitivt siste leiedag . Skal en slik ufravikelig returdato fastlegges først etter at utleiepapirene er sendt, kan ikke vi - uten at leietaker er enig i det, korte inn på en leietid som er anslått i hht. pkt. 7. Ny returdato skal bekreftes av oss i eget skriv.
9. Er slik Definitivt siste leiedag satt på rett måte overfor leietaker, bærer denne ansvaret for at enhetene er oss i hende senest på denne dato. Overskridelse av denne fristen må ikke skje. Skulle dette allikevel inntreffe, påløper en dagmulkt for leietaker tilsvarende 10 ganger ordinær leie for hver dag fristen oversittes.
 
UTLEIEENHETENES STAND
10. Vi søker å holde utleieenhetene i vanlig god bruksmessig stand gjennom regelmessig kontroll. Kontrollens omfang og hyppighet er fastlagt i egne rutiner.
TILLEGG FOR KALIBRERING, EKSTRAARBEID M.V.
11. Skal leietaker anvende utleieenheten til målinger som krever dokumentert kalibrering, må leietaker underrette oss om dette. Kostnadene for slik kalibrering må normalt bekostes av leietaker (se pkt. 2f).
12. Annet ekstra arbeid, som f.eks. sammenstilling av flere utleieenheter til et komplett målesystem, tilpassing av følere, klargjøring av termoelementer, brukeropplæring utover vanlig betjeningsinstruksjon mv. vil bli fakturert etter regning, basert på den til en hver tid gjeldende timepris (se pkt. 2e).
13. Vi påtar oss også måleoppgaver av ulik art og omfang i forbindelse med utleien. Slikt arbeid vil normalt bli utført som egne oppdrag i hht. USAS  alminnelig gjeldende oppdragsvilkår.
FORSIKRING
14. Utleieenhetene er forsikret av oss under transport  innen Norges grenser, dog ikke ved transport ut i Nordsjøen e.l. Transportforsikringen dekker utstyret under transport mellom USAS og leietaker tur/retur. Bruksforsikringen dekker utstyret når dette befinner seg i leietakers lokaler, mot skader ved brann og vannskade. Leietaker må dekke egenandelen ved skade/tap, eventuelt USAS tap når skadens verdi er lavere enn egenandelen. Eventuell ekstra forsikring ut over dette må besørges av leietaker.
15. Leietaker er økonomisk ansvarlig overfor oss for skader og tap på utleieenhetene under utleien ut over det som forsikringen dekker, og som ikke er en følge av forsømmelse fra vår side.
PAKKING
16. I dagleien (pkt. 2a) er det innkalkulert standard emballasje for vanlig forsendelse fra oss (se også prisoppgaven). Leietaker plikter imidlertid å gjøre oss oppmerksom på om utleieenhetene kan bli utsatt for forhold som vil sette spesielle krav til emballasjen, og må selv bære eventuelle meromkostninger ved ekstra emballering (se pkt. 2h). Under leietiden og ved retur står leietaker ansvarlig for at emballasje, merking mv. er fullt ut forsvarlig under de rådende forhold.
LEIETAKERS BRUK
17. Bruk av leiet måleutstyr skjer på leietakers eget ansvar, og utstyret må bare brukes som spesifisert i brukerveiledningen. Leietaker er selv ansvarlig for å sette seg inn i riktig bruk av utstyret.
18. Leietaker må påse at alle bestemmelser i UTLEIEVILKÅR og eventuelle gitte instrukser for utleieenhetene blir nøye overholdt, og at kvalifisert personell tar hånd om enhetene på forsvarlig vis. Enhetene må ikke utsettes for forhold der temperatur, fuktighet, vibrasjon, korrosive gasser, elektriske felter, stråling, mv. kan forringe bruksverdien eller ødelegge utstyret.
19. Leietaker må passe på at utleieenhetene ikke blir tilsmusset. Rengjøring kan bare foretas av leietaker dersom denne utføres fagmessig og ikke forringer kalibrering og bruksverdi. Kan ikke leietaker utføre dette på en forsvarlig måte, vil nødvendig rengjøring bli gjort av oss for leietakers regning.
20. Vedlikehold, justering eller reparasjon av utleieenheter utover det en eventuell brukerinstruksjon fra oss tillater, må ikke foretas av leietaker uten at dette er spesielt og skriftlig avtalt med oss.
21. Alle skader eller feil på en utleieenhet må omgående meldes til oss, med opplysninger om leietakers egne forsikringsforhold.
22. Utleieenheter må ikke bringes ut over Norges grenser uten at vi har gitt tillatelse til det. Blir slik tillatelse gitt, er leietaker ansvarlig for at tollklarering og eventuelle andre formaliteter er ordnet tilfredsstillende.
23. Fremleie eller fremlån er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra oss. Våre registreringsmerker o.l. på utleieenhetene må i slike tilfeller ikke tildekkes eller fjernes.
AVBESTILLING
24. Leietaker kan avbestille en leie kostnadsfritt inntil det gjenstår 2/3 av tiden fra utstedelsedato for ORDREBEKREFTELSE (se pkt. 3) og til avtalt første leiedag (se pkt. 1). Mottar vi en avbestilling senere enn dette, blir leietaker belastet med en dags leie. Eventuelle påløpte direktekostnader belastes leietaker uansett.
ANSVAR M.V.
25. Leietakers plikt til å betale leiekostnader bortfaller dersom leietaker ikke kan gjøre bruk av utleieenhetene som følge av forsinket levering fra oss, eller at utleieenhetene ved levering ikke er funksjonsdyktige, eller leveransen som helhet ikke er komplett.
26. Utover det som er nevnt i pkt. 25 kan ikke erstatningsansvar gjøres gjeldende mot oss for uteblitt, forsinket eller mangelfull levering.
27. Vi vil straks gi leietaker beskjed dersom det inntreffer omstendigheter som vil innvirke på leien. Leietaker har da anledning til å endre eller kostnadsfritt kansellere sin bestilling hvis den inntrufne omstendighet forårsaker at leietaker ikke kan gjøre bruk av bestillingen som forutsatt.
28. Tvister i forbindelse med leieforholdet avgjøres ved voldgift i Arendal.
BETALINGSBETINGESER
29. Netto pr. 15 dager.